HUKUK PENCERESİ

PAY ÖLÇER SİSTEMİ NELERİ DEĞİŞTİRECEK?

Av. Hesna Satır
hukuk@bariskanyonetim.com

Bu sayımızın hukuk köşesinde, hukukta yaşanan büyük değişim, pay ölçer sistemi hakkındaki güncel tabloyu sizlerle paylaşıyoruz...

Türkiye'de son yıllarda hukukta büyük bir değişim yaşanırken, özellikle temel yasalardaki tümden ve köklü değişiklikler ön plana çıkıyor. Bu açıdan,

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu (Yürürlük Tarihi: 01.06.2005); 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu (Yürürlük Tarihi: 01.01.2002); 5271 Sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu (Yürürlük Tarihi: 01.04.2005); 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (Yürürlük Tarihi: 01.10.2011) ile başlayan baş döndürücü değişim süreci bu kez, 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe konulan iki temel yasa 6101 Sayılı Türk Borçlar Kanunu ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu (TT K'nın değişik maddeleri 01.01.2013 tarihinde yürürlüğe girecek) ile sürüyor. Yapılan değişikliklerin büyük çoğunluğu öğretide ve uygulamada benimsenmiş görüşlerin kanuna aktarılmasıdır.

2010 yılında yapılan anayasa değişikliğiyle tanınan Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkı, 23.09.2012 tarihinde yürürlüğe girdi. Bundan böyle AİHM'ye ulaşmak için Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yapmak gerekiyor. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkının, AİHM'nin beklentileri açısından değerlendirilmesinde yarar var. Özetle, Anayasa Mahkemesi "23.09.2012 tarihinden sonra kesinleşen nihai işlem ve kararlar aleyhine yapılacak bireysel başvuruları" inceleme yetkisine sahip.

Pay ölçer sistemi artık zorunlu!

5267 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu (Yürürlük Tarihi: 02.05.2007) ve 26847 Sayılı Merkezi Isıtma Ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma Ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik (Yürürlük Tarihi: 14.04.2008) uyarınca, 02.05.2012 tarihine kadar, merkezi sistemle ısınan tüm binaların, pay ölçer sistemine geçmesi gerekiyor. Yeni yapılacak binalarda merkezi sistem kuruluyorsa, bu yönetmelik hükümlerine uyulması gerekiyor. Yönetmeliğin (Amaç ve kapsam başlıklı) 1. maddesinde; "Bu Yönetmeliğin amacı; mevcut ve yeni yapılacak birden fazla bağımsız bölüme sahip merkezî veya bölgesel ısıtma sistemli ve sıhhî sıcak su sistemli binalarda, ısıtma ve sıhhî sıcak su giderlerinin, bağımsız bölüm kullanıcılarına paylaştırılmasına ilişkin usûl ve esasları belirlemektir" denilmektedir.

Yönetmeliğin (Mevcut binalarda alınacak tedbirlerin yapım süresi başlıklı) geçici 1. Maddesinde belirtildiği gibi, "Bu Yönetmelik hükümlerinin merkezî ısıtma veya sıhhî sıcak su sistemine sahip mevcut binalar, inşaatı devam edip henüz yapı kullanım izni almamış binalar ve proje değişikliği gerektiren esaslı onarımlarla ile mekanik tesisat değişikliği gerektiren binalar için uygulanabilir olan maddeleri uyarınca yapılması gereken iş ve işlemler, bina sahibi veya yöneticisi, bina yönetim kurulu, enerji yöneticisi ile işletmecisi tarafından, 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 7. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi ve geçici 6. maddesi gereğince 02.05.2007 tarihi itibari ile beş yıl içinde yerine getirilir" hükmü gereğince; aldığınız konut 02.05.2007 tarihinden önce inşaat ruhsatı almış ve projeleri de bu tarihten önce ısı ve sıcaklık kontrol ekipmanlarının kullanılacağı şekilde tasarlanmamışsa, 02.05.2007 tarihine kadar bu sisteme geçmeleri zorunludur. Fakat inşaat ruhsatı 02.05.2007 tarihinden sonra alınmış ve projeleri bu tarihten sonra hazırlanmışsa bu sisteme göre yapılmaları 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu gereğince gerekmektedir.

Yönetmeliğin (Yönetim Planının Ve Sözleşmelerin Yönetmeliğe Aykırı Hükümlerinin Değiştirilmesi başlıklı) 14. maddesine göre: "Merkezi ısıtma veya sıhhi sıcak su sistemine sahip binaların yönetim planının ve bölgesel ısı dağıtım ve satış şirketlerinin bağımsız bölüm kullanıcıları ile yaptıkları sözleşmelerin, bu Yönetmeliğe aykırı olan hükümleri üç ay içinde bu Yönetmeliğe uygun hale getirilir" denilmektedir. Yönetim planında bu yönde bir karar yoksa bile yönetim planının yönetmelik hükümlerine göre değiştirilmesi gerekecektir. Dolayısıyla yönetim planında yapılacak bir değişiklik için verilen süre üç aydır.

Yönetmeliğin Mevcut Binalarda Alınacak Tedbirlerin Yapım Süresi başlıklı geçici 1. maddesine göre ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 6. ve 7. maddeleri gereğince 02.05.2007 tarihi itibari ile beş yıl içinde sistem için gerekli tüm işlemler yerine getirilir. Bu Yönetmeliğin zorunluluğu, 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu gereğidir. Bundan dolayı Kanuna muhalefetten Türk Ceza Kanunu gereği yaptırımı bulunmaktadır.İLGİLİ HABERLER

>>"Doğru Bildikleriniz Yanlış Olabilir!" haberini görmek için tıklayınız...

>>"EV ALMA KOMŞU AL" haberini görmek için tıklayınız...